etusivuotsikko2

EHYT ry linjasi toimintaansa vuosille 2017-2020

EHYT ry:n strategia-asiakirja vuoteen 2020 vahvistettiin kolme vuotta sitten ensimmäisessä edustajakokouksessa. Se päivitettiin 18.3.2017 pidetyssä edustajakokouksessa. EHYT ry on jo 115 jäsenjärjestön muodostama ehkäisevää päihdetyötä toteuttava kansalaisliike. Toimintasuunnitelmassa seuraaville kolmelle vuodelle on hahmotettu toimintaympäristön haasteita ja käytännön toimia. Yksi keskeinen haaste tulee toimintaympäristön muutoksista. Alkoholi, tupakka- ja rahapelipolitiikassa ei riitä nyt katsominen vain lähelle, vaan on tehtävä kauaskantoisia tutkittuun tietoon pohjautuvia päätöksiä. EHYT ry on näihin vaikuttamisessa haasteellisessa roolissa ja tähän se myös aikoo vastata. Yksi suuri haaste on SOTE-uudistuksessa, jossa ehkäisevän päihdetyön ja kaiken kaikkiaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asemointi ja vastuut eri tasoilla. Toimintaympäristön muutoksissa parhaillaan käynnissä oleva alkoholilain uudistus ja myös käynnistynyt mielenterveys- ja päihdehuoltolain uudistusprosessi ovat ajankohtaisia.

Hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa on painotettu vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoiden osaamisen yhteyksiä suunnitelmallisuuden ja vuorovaikutteisuuden vahvistamisen muodossa. EHYT ry on arvostettu julkisessa keskustelussa mukanaolevana tahona ja tätä se aikoo edelleen vahvistaa. Alkoholi- ja rahapelipoliittisessa keskustelussa nousevat esille erityisesti kysymykset työelämän päihde- ja pelihaitoista, ikääntyvien päihteidenkäytöstä ja nuorten päihdekasvatuksesta. Samaan aikaan EHYT ry käy yhteiskunnassa keskustelua mm. kannabishaitoista, nuuskasta ja sähkösavukkeista nikotiinituotteisiin liittyvinä trendeinä. Strategisiin linjauksiin seuraaville vuosille kuuluvat alueellisen ja paikallisen ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen ja vaikuttavamman toiminnan aikaansaaminen yhteistyöllä. Yhteistyön laaja toteutusmuoto on ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto.

EHYT ry:n edustajakokous sujui yksimielisyyden merkeissä sekä asiakirjojen hyväksymisen että henkilövalintojen osalta. Henkilövalinnoissa valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Pekka Puska Helsingistä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Antti Holopainen sekä valtuuston varapuheenjohtajaksi Riitta Pääjärvi-Myllyaho Vaasasta ja hänen varalleen Jarmo Jokilampi Tampereelta.

Edustajakokouksen hyväksymässä julkilausumassa esitetään kannanotto alkoholilain uudistamiseen. Tulevan alkoholilain pitää tukea eriarvoistumisen pysäyttämistä ja kansanterveyttä. EHYT ry:n edustajakokous on huolissaan sekä ihmisten että asuinalueiden eriarvoistumisesta. Osa kansasta menestyy ja voi hyvin, toiset taistelevat syrjäytymisen ja kasautuvan huono-osaisuuden kanssa. Hallituksen esitys uudeksi alkoholilaiksi syventäisi kansalaisten välistä kuilua entisestään. Alkoholilain kokonaisuudistuksen tavoitteena on alkoholihaittojen ehkäiseminen, mutta lakiesityksen sisältö ei ole linjassa tavoitteiden kanssa. Esitys ei tue myöskään perustuslakia, jossa julkisen vallan tehtäväksi on asetettu terveyden edistäminen. Alkoholipolitiikan tarkoitus on vähentää alkoholin käyttäjille, heidän läheisilleen ja muille sekä yhteiskunnalle aiheutuvia ongelmia ja haittoja. Keskeisessä osassa alkoholipolitiikkaa pitää olla lasten ja nuorten suojaaminen suorilta ja välillisiltä alkoholihaitoilta. Annettu lakiesitys ei toteuta näitä tavoitteita ja on ristiriidassa näiden suhteen, mikä ilmenee esityksestä annetuissa useiden tahojen lausunnoista. Alkoholilakiesitys on tehty elinkeinoelämän intressien mukaan.

Edustajakokouksen yhteydessä järjestetyn seminaarin aineistoon palaan myöhemmin. 

Comments powered by CComment