etusivuotsikko2

 

 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii noin 115 jäsenjärjestönsä kanssa ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä lain mukaisesti päihde- ja rahapelihaittojen ehkäisemiseksi. Siinä toiminnassa ovat toimintoina valistus ja vaikuttaminen sekä yhteiskunnan päätöksissä että eri alueilla yksityisessä ja julkisessa toiminnassa. Näiden toteutuksessa viestintä on avaintoiminto. Käytännön työmuotona ovat mm. kampanjat. Järjestökulttuurissa on taustalla perinteistä raittiusliikettä sovitettuna nykyaikaan ja lisättynä päihdekentän vaatimia työalueita. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry aloitti 2012 järjestöfuusion kautta. Tämän tekstin taustalla on EHYT ry:n jäsen Porin seudun elämäntapayhdistys ry. Se on 44 vuotta vanha yhdistys, joka tuli Elämäntapaliiton kautta EHYT ry:n jäseneksi ja sen juuret ovat työväen raittiusliikkeessä. Ehkäisevän päihdetyön kansalaistoiminnot ovat olleet muutoksessa sekä sisällöllisesti lainsäädännössä ja käytännöissä että myös rakenteellisesti. Mediakenttä on samoin muuttunut ja kokenut suoranaisen mullistuksen, joka luo toimijoiden viestinnälle haasteet, joihin vastaamisen kysymysten ratkaiseminen on ollut ajoittain vaikeaa. Molempien myllerrysten kanssa on elettävä.

 

Tuloksiin viestinnän keinoin

Ehkäisevässä päihdetyössä viestintä on tuloksen ja vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisen kannalta avainasemassa. Verkkotoiminnassa Porin seudun elämäntapayhdistys ry tuottaa köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista ennalta ehkäisevää toimintaa sekä valistuksellisena että tiedottavana toimintona. Viestinnän avulla yhdistys tiedottaa ulospäin, mikä ja miksi me olemme sekä mitä me teemme. Viestinnässä tulee esille myös, ketkä ja missä sekä milloin tekevät yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisia toimintoja. Nuo asiat sinänsä ovat kunnossa ja ne on huomioitu käytännössä, mutta arvioinnissa tuleekin vastaan selvä ”mutta!” Miksi näin on? Yhdistyksen viestintä perustuu suurimmalta osalta reaktiivisuuteen eli viestintää lähetetään sekä sisällä että ulospäin, kun tilanne sitä vaatii. Sinänsä on ehkä oikein todettavissakin, että näinhän pitääkin tehdä! Keskeinen pulma on havaittavissa siinä, että toimintasuunnitelmassakin on mainittu toiminnan vaikuttavuuden vahvistaminen, niin silloin on kysymys viestinnänkin vaikuttavuudesta, mutta sen suunnitelmallisuus on jäänyt sivuun. Otsikossa mainitut tavoitteellisuus ja tuloksellisuus tarvitsevat strategista ajattelua, mutta se ei ole kunnolla yhdistyksessä toteutunut. Yhdistys on ollut nyt toista vuotta taitekohdassa, jossa on kyseessä sekä henkilöstölliset että toiminnalliset rakennemuutokset. Niiden toteuttamisessa ollaan jo oltu hakemassa ratkaisuja. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma on aiempaan verrattuna rakennettu tuolle ajatukselle.

Viestintä on keskeinen osa yhdistyksen ”perustuslain” eli sääntöjen mukaisen toiminta-ajatuksen toteuttamista. Ehkäisevän päihdetyön toteutuksessa yksi osa on tapahtumien ja kampanjoiden paikallista järjestämistä ja niiden yhteydessä verkostoitumisen vahvistamista, joiden onnistumisessa ratkaiseva tekijä on siinä, miten tiedottaminen on onnistunut. Porin seudun elämäntapayhdistys ry on toiminnassaan suhteessa EHYT ry:n visioon ”Elämäniloa ja hyvinvointia – ilman päihde- ja pelihaittoja” toteuttamiseen, josta yhdistyksen vuoden 2018 asiakirjoissa todetaan: ”Vaikuttavuudessa haetaan yhteiskunnalliseen keskusteluun mm. sote-maailmassa yhteyttä ja verkostoitumisen vahvistaminen luo vapaaehtoiskenttään lisäyhteyksiä alueellisesti.” Toiminnan periaatteissa mainitaan dialogisuus, yhdenvertaisuus sekä osallisuuden vahvistuminen vajaasti osallisten keskuudessa sekä myös yleisesti osallisuuden kulttuurin edistäminen. Kumppanuusperiaatteissa on mainittu sen vahvistamisen ohella luotettavuus. Ehkäisevää päihdetyötä voi tehdä jokainen yhdistyksen toimija. Se on yhteiskunnallista vaikuttamista, joka tähtää yksittäisiä ihmisiä ja yhteisöä hyödyttävän muutoksen syntymiseen. Toiminta on monimuotoista vuorovaikutusta ja yhteydenottoja sekä materiaalien levittämistä toimintaympäristössään. Siis kaikkineen se on erinäisiä tiedottamisen muotoja.

 

Tähtäimessä tavoitteellinen viestintä

Tavoitteellisen viestinnän aikaansaaminen tarvitsee välttämättä viestintäsuunnitelman vaikkapa pelkistettynä. Se tarkoittaa sitä, että toimintasuunnitelmassa on oma osionsa yhdistyksen viestinnästä, jota aiemmin ei ole ollut, vaan viestintään liittyvät asiat ovat toimintasuunnitelman sisällä. Viestintä olennaisena osana toiminnan läpäisevänä periaatteena tuleekin olla mukana toiminnan kuvauksessa, mutta siinä on olemassa vaara, että läpäisyperiaate toimii läpäisevänä jättämättä sanottavammin jälkiä. Erityisenä korostuksena on esimerkiksi viestintäsuunnitelmassa todettava sekin, että koska ehkäisevä päihdetyö on yhteinen koko yhdistyksen asia ja sitä toteutetaan merkittävästi viestinnän keinoilla, niin myös tämä kuuluu kaikille yhdistyksessä kunkin henkilökohtaisten mahdollisuuksien mukaisesti. Esimerkiksi yhdistyksen käyttämälle sivustolle kirjoittajien saaminen on siinä yksi keskeinen tavoite. Viestintäsuunnitelmassa tarvitaan aiempaa täsmällisempää tehtävien jakoa sekä strategista ajattelua. Siinä huomioitavana on EHYT ry:n suunnitelmat ja STEAn rahoitusehdot.

Sote- ja maakuntauudistus muuttaa toimintaympäristön sekä arkea toiminnallisesti että hallinnollista kenttää. Muutoksessa mukana pysyminen vaatii yhdistyksen viestinnältä edellä mainittua suunnitelmallisuutta että sen käytännön sisältöjen ja toimintatyylin tarkennusta. Tiedottaminen on ollut keskeisiltä osin reaktiivista tilanne- ja asiatiedottamista, joka on edelleenkin olennainen osa toimintaa. Muutokset toimintaympäristössä vaativat viestinnältä lisää ennakoitavuutta ja asioiden taustojen huomioimista. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä maakunnan järjestökentän yhteysverkostossa toimiminen asettaa omat lisähaasteensa. Kyseinen sote- ja maakuntauudistus Satakunnassa on toteutumassa ainakin maakunnan omalla tavalla siitäkin huolimatta, jos valtakunnallinen uudistus pysähtyisi. Siis ennakoitavuus ja asioiden tilanteisuusherkkyys on tärkeä asia.

Mikä tulee olla ehkäisevän päihdetyön kansalaisjärjestön kuten Porin seudun elämäntapayhdistyksen viestintästrategian kolmion sisältö tulevina vuosina? Kolmion yksi kanta on toimintaa määrittävät tahot ja toimintaverkosto. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään merkittävältä osin verkostossa ja siihen on luettava myös ne tekijät, jotka määrittävät viestinnän tavoitteet. Ne tulevat ehkäisevän päihdetyön säädöksistä ja ohjeista, EHYT ry:n visiosta ja muista asiakirjoista sekä niistä tarpeista, joihin omalla toiminta-alueella voidaan vastata. Toinen kolmion kanta on vaikuttavuus, jonka arviointi ja seuranta on ehkäisevässä toiminnassa osin vaikeaa, mutta sitä on tehtävä ja haettava siihen soveltuvia työvälineitä. Sitä on toteutettu kampanjaraporteissa. Sen parantaminen on yksi viestintäsuunnittelussa huomioitava asia. Kolmas viestintästrategian kolmion kanta on viestintäfokuksen vahvistaminen. Siihen liittyvänä kysymyspatterina voinee toimia klassinen viiden M:n ja K:n patteristo eli mitä, missä, milloin, miten ja miksi viestintää on toteutettava ketkä sitä tekevät.

 

Loppulauseet

Edellä on ollut esillä tavoitteellisen viestinnän aikaansaaminen. Ehkäisevä päihdetyö on laaja-alaista lähes ”maailmaa syleileväksi” sanottavissa olevaa hyvinvointityötä. Se on terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä päihteettömien elintapojen edistämistä. Siihen kuuluvat päihdehaittojen vähentäminen ja ehkäisy, eikä voida unohtaa päihdeilmiöiden ymmärtämistä ja hallintaan liittyviä näkökulmia. Päihdepolitiikassa on kysymyksessä päihteiden kysynnän vähentäminen sekä saatavuuteen ja tarjontaan vaikuttaminen. Valistuksellinen vaikuttaminen on osa ehkäisevää päihdetyötä. Siinä vaikutetaan päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin. Eri toimin vaikutetaan päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin sekä päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin. Huomioitava on perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen päihteisiin liittyvissä kysymyksissä. Ehkäisevällä päihdetyöllä on tiivis yhteys ehkäisevään mielenterveystyöhön. Lähtökohtaisesti me kaikki voidaan osallistua ja toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä tahoillamme! Tästä näkökulmasta viestintään toteuttamisessa on tarjolla avara tila, mutta käytössä on tarve priorisoida ja fokusoida viestinnän vaikuttavuuden takaamiseksi. Siinäpä sitä haastetta onkin!!!

Comments powered by CComment