etusivuotsikko2

Pääomatulojen saajista 10 % (Piensijoittajat ja pienyrittäjät) maksavat veronsa säntillisesti .
90 % pääomatulojen saajista (Suursijoittajat ja suuryritykset ) käyttävät verosuunnittelua ja veroparatiiseja kiertäen veroja . Jos heiltä saataisiin 3 % lisää verotuloja tulisi 5 miljardin vuosittainen kestävyysvaje katetuksi , jolloin leikkauspolitiikka olisi tarpeetonta .
Työ- ja elinkeinotoimiston tilastojen mukaan työttömiä työnhakijoita oli lokakuussa 169000 henkilöä ja avoimia työpaikkoja samana ajankohtana 65100 kappaletta , joten työttömyyskorvausten heikentäminen tuntuu kohtuuttomalta , sillä heikennyksillä ei työttömyyttä saada poistetuksi .
Koulutuksen suunnittelussa olisi varmaan korjaamisen varaa , sillä joillakin aloilla on työttömyydestä huolimatta työvoimapulaa 

Kirjoita kommentti (1 kommentti)

Pelko, ahneus ja vallanhimo toimivat kannustimina perinteisissä sodissa ja kauppasodissa. Uskontojen ja
ideologioiden väkivalta perustuu myös niihin, samoin ihmissuhteiden väliset alituiset kiistat ja yhteenotot.
Ikivanhat uskonnot ja traditiot ovat samaa mieltä siitä, että mielen normaali ja terve tila on vaurioitunut. Tästä
seuraa oivallus, että tietoisuuden mullistava muutos on mahdollinen. Hindulaisuudessa muutosta kutsutaan
valaistumiseksi, buddhalaisuudessa kärsimyksen loppumiseksi ja Jeesuksen opetuksissa vapautumiseksi.
Ihmiskunnan suurin saavutus olisi sen toimintahäiriöiden eli oman mielipuolisuuden havaitseminen. Oman
hulluuden myöntäminen merkitsee mielen tervehtymistä.
Suuret ajattelijat Buddha, Laotse ja Jeesus kysyivät aikalaisiltaan, miten oikein elätte ja opettivat, miten
vapautua ihmisen ”normaalista” olemassaolon painajaisesta.
Suurten ajattelijoiden oppeja on aikojen kuluessa tulkittu virheellisesti ja jotkut opetuksista muuttuivat täysin
väärin tulkituiksi.
Nykyään yhä useampi ihminen näkee hengellisyyden ja uskontojen välisen eron.
Ihmiskunnan suurin haaste on tällä hetkellä, miten suhtautua kriisiin ja uhkaan ja koko olemassaoloon. Tulemme
pian huomaamaan ja suuri osa maapallon väestöstä on jo huomannut, että olemme valintatilanteessa: kehity
tai kuole.
Meidän tulee lähteä tielle, jossa uusi taivas merkitsee uuden tietoisuuden tilan esiinnousua ja uusi maa sen
peilikuvaa aineellisessa maailmassa. Ihmiskunnan on aika kasvaa eroon mallista, jossa suuryhtiöt kilpailevat
keskenään enemmästä ja enemmästä ja jossa niiden ainoa päämäärä on voiton tuottaminen.
Luonto, eläimet, ihmiset ja jopa niiden omat työntekijät ovat pelkkiä numeroita tasepapereissa. Niitä vain
hyödynnetään ja hylätään sen jälkeen joutavina välineinä.

Kirjoita kommentti (1 kommentti)

Rooman Klubin teos Kasvun rajat, joka ilmestyi 1970-luvulla, on osoittanut sen, että nykyisen talousteorian perusoletus jatkuvasta kasvusta ja luonnonvarojen riittävyydestä on mahdottomuus ja heikentää maailman tilaa. On kuitenkin hämmästyttävää, että kulttuurimme edelleen tuottaa ja kuluttaa yhä enemmän ja enemmän, vaikka seuraukset ovat tuhoisat.

Ihminen on huono päätöksen tekijä, kun hänen pitäisi ratkoa kauaskantoisia taloudellisia ongelmia ja tämä selittää osaltaan sen, miksi ihminen on vastahakoinen muuttamaan taloudellista käyttäytymistään, vaikka tämä on esteenä ympäristökatastrofin torjumiselle. 

Muutosta nykyisestä kulutusmallista, joka perustuu siihen, että omistamme yhä enemmän ja enemmän tavaraa, on vaikea muuttaa ekologisemmaksi, koska maailman talous perustuu edelleen jatkuvaan kasvuun. Jatkuvaa kasvua perustellaan sillä, että se on taloudellisen vakauden peruspilari. 

Ihmisen aivot ovat primitiiviset ja edustavat pelkoa puutteesta ja ahneudesta, jotka saavat ihmisen haalimaan tavaraa kasvavassa tahdissa. Yhteiskuntaamme on saatava luotua riittävyyden asenne, jolloin järjetön tuhlaus saadaan loppumaan. On siis päästävä eroon kulttuurista, jossa tavaroita on kulutettava ja heitettävä pois yhä nopeammassa ja nopeammassa tahdissa. 

Ihmisen on päästävä eroon asenteesta, jossa vaikeat asiat, kuten ilmaston lämpenemisen estäminen, siirretään hamaan tulevaisuuteen. Nykyisen tilanteen kuvaamiseen sopii hyvin Epikuroksen mietelmä: Mikään ei riitä sille, jolle riittävä on liian vähän.

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Ihminen luo itse omat historiansa. Ihmiskunnan tulevaisuus riippuu yhä selkeämmin ihmisen omasta toiminnasta, josta eräänä päivänpolttamana esimerkkinä on ilmaston lämpeneminen. Ihminen osallistuu mielellään sellaisen muutoksen toteuttamiseen, joka ajaa hänen etujaan. Ilmaston muutoksen torjuminen olisi sen vuoksi saatava sellaiseksi asiaksi, joka innostaa ihmiset taistelemaan muutosta vastaan, koska tämä on ihmisen henkilökohtaisten tarpeiden mukaista. Kuitenkin taistelu ilmastonmuutosta vastaan vaatii ihmisiltä uhrausta, joten osa ihmisistä on haluttomia sen toteuttamiseen ja kyseenalaistavat muutoksen sen selvistä merkeistä huolimatta. 

Nykyinen vuosisata on suurten muutosten aikaa, jolloin miljardit ihmiset on saatava mukaan taisteluun ilmaston muutosta vastaan, vaikka se vaatii muutosta taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Kilpailun tilalle tarvitaan kansojen välistä yhteistyötä ja talousjärjestelmää, jossa ei ole jatkuvaa kasvua vaan kaikkea tuotetaan ihmisten todellisten tarpeiden mukaisesti. Muutos ei tapahdu automaattisesti, vaan tarvitaan uusi maailmanjärjestelmä, jolla on uudet poliittiset, taloudelliset, kulttuuriset, moraaliset ja ekologiset perustat, jotka johtavat aseistariisuntaan, ympäristönsuojeluun ja luonnonvarojen järkevään käyttöön. 

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Tavanomaiset ja kauppasodat ovat taas kiihtymässä. Niiden tilalle tarvitaan rauhaa ja kansojen välistä rauhanomaista rinnakkaiseloa. Ydinsodan uhka nostaa taas päätään ja johtavien suurvaltojen tulisi lopettaa uusien ydinaseiden kehittäminen. Nykyisen riiston ja kilpailun tilalle tarvitaan kansojen rauhanomaista rinnakkaiseloa, jonka perusperiaatteita ovat:

  • Valtioiden välisten kiistakysymysten ratkaisu ilman sotia neuvotteluiden avulla

  • Kansojen välinen tasa-arvoisuus , keskinäinen luottamus ja toistensa etujen huomioon ottaminen

  • Kaikkien valtioiden itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittaminen

  • Taloudellisen ja kulttuurisen yhteistyön kehittäminen täydellisen tasa-arvoisuuden pohjalta

Imperialistiset maailmanvallat yrittävät ratkaista sisäiset ongelmansa ja vaikeutensa lisäämällä sotilaallista jännitystä maailmassa ja sytyttämällä sotapesäkkeitä eri puolille maailmaa. 

Tavallinen ihminen ei saa koskaan suostua sotaa ja sortoa kannattavan maailmankatsomuksen kannattajaksi, vaan hänen tulee taistella rauhan ja kansojen välisen ystävyyden puolesta. 

”Vapaan maailman” puolesta puhujat pyrkivät maailman herruuteen puuttumalla muiden maiden sisäisiin asioihin ja pyrkivät toteuttamaan uussiirtomaavaltaista järjestelmää. 

Taistelu rauhan puolesta uuden maailmansodan syttymistä vastaan saa voimansa tavallisten ihmisten yhteisestä tahdosta, kun miljardit ihmiset huutavat: ”Tulkoon rauha!”

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Nykyaikaisen psykologian oivalluksia on se, että henkisen kehityksen polku on usein haastava. Monet nykyiset
ajattelijat eivät kuitenkaan usko henkiseen kasvuun, vaan pitävät kasvun mahdollisuuksia lapsellisena
houreena.
Vihan, väkivallan ja pahuuden tilalle ihmisestä löytyvät myös kyvyt rakkauteen, myötätuntoon ja
jalomielisyyteen. Usein henkisen kehittymisen tietä kulkevat kohtaavat hermoromahduksia ja psykooseja.
Näistä ihminen kykenee selviytymään useimmiten kuitenkin terveenä muuttuneena ja pystyy nauttimaan
elämästään uudella tavalla. Joskus ihminen tekee kuitenkin itsemurhan tai tappaa jonkun kanssaihmisensä.
Henkisen kehityksen aikana ihminen saattaa joskus kokea kaksi sairaudellista ääripäätä: syvän masennuksen ja
maanisen aktiivisuuden.
Normaalit mielialan vaihtelut surullisuuden ja onnellisuuden sekä alakuloisuuden ja innostuneisuuden välillä
kuuluvat normaaliin ihmiselämään.
Kun ihminen kehittyy henkisesti, oppii hän sietämään tuntemattomuutta ja epävarmuutta ja vapautuu niiden
aiheuttamasta levottomuudesta ja ahdistuksesta.
Henkinen kehittyminen auttaa meitä ymmärtämään, että olemme häviävän pieniä hiukkasia
maailmankaikkeuden käsittämättömien ulottuvuuksien keskellä.

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Useimmiten ihminen ei näe, että jokin ongelma on hänessä itsessään, hän projisoi (sijoittaa) sen johonkin
toiseen. Tällainen ihminen kadottaa samalla kokonaan kosketuksen todellisuuteen.
Ihminen pitää kateutensa kohdetta syynä omiin vaikeuksiinsa, vaikka hän itse aiheuttaa omat vaikeutensa.
Ihailu on ihmiselämässä vaikea alue: poikkeuksellisia henkilöitä, neroja ja pyhimyksiä kuuluu ihailla. Sitä vastoin
on väärin ihailla henkilöitä, jotka eivät sitä ansaitse. Ihailu on tervettä, kun ihminen tunnistaa, että ihailun
kohteella on myös vaikeuksia ja ongelmia. Kun jonkin maan tai henkilön ihailu menee liioittelun puolelle, on
ihailevalla henkilöllä samanlainen liioiteltu mielikuva itsestään.
Ihminen, jolla on sairas persoonallisuus (Yrjö Kallinen on sanonut, että jokainen meistä on enemmän tai
vähemmän mielisairas) siirtyy hyvin helposti äärimmäisyydestä toiseen, ihailusta halveksuntaan ja rakkaudesta
vihaan.
Vainoharhaiset ihmiset elävät suuruusharhoissaan ja yrittävät saada muut ihmiset mukaan mielettömiin
kuvitelmiinsa.
Vaikeudet alkavat, kun ei näe itseään sellaisena kuin on tai toista sellaisena kuin hän on.
Sota tai kauppasota voi alkaa siten, että toinen maa joutuu yllättäen hyökkäyksen kohteeksi ymmärtämättä
syytä.
Toinen alkamissyy on se, että sodan aloittava maa uskoo sillä olevan oikeus hyökätä, koska se on projisoinut
(sijoittanut) oman harhaisen ajatuksensa vastustajaansa.
Edellä mainittujen tapahtumaketjujen perustella voidaan päätellä, että vain vakavasti mielisairaat kansojen
johtajat voivat aloittaa sodan.
Kateus, ylpeys, ahneus, saituus, viha, laiskuus ja himo ovat sairautta. Tervettä toimintaa ohjaavat taas hyvyys,
kauneus ja todellisuus, joiden perustana ovat rakkaus ja totuus.
Syynä ihmiskunnan pysähtyneisyyteen on se, että ihmiskunta ei suostu elämään todellisuuden mukaan, vaan
pyrkii kieltämään tosiasiat.

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Lähde: Maat ja kansat kirjasarja
Energian hukka perunan tuotannossa
Kokonaisenergian määrä

- 24 750 Mcal (100 %)

Kasvi käyttää itse
- 61 %
- - 37 % kuluu hengitykseen
- - 15 % korjaamatta jäävän kasvin kasviaineksen osuus
- - 9 % korjaamisen jälkeinen hukka

Tuotantoon tuleva määrä
- 39 %
- - 9 % talouden hukka prosentti
- - 30 % ravinnoksi

Mitä pitempi ravintoketju on, sitä enemmän energiaa kuluu hukkaan. Auringon energiasta kuluu
varsinaisten perunoiden kasvattamiseen vain noin 0,25 %, lihan tuottoon 0,02 %.

Energian hukka nautakarjan tuotannossa
Kokonaisenergian määrä

- 28 000 Mcal (100 %)

Kasvit käyttävät
- 59 %
- - 34 % kuluu hengitykseen
- - 11 % jää korjaamatta
- - 14 % jää syömättä

Eläin käyttää energiasta
- 35 %
- - 14 % ulosteisiin
- - 17 % muuhun aineenvaihduntaan
- - 4 % kudosten uusiutumiseen

Tuotantoon tuleva määrä
- 6 %
- - 2 % teurastus häviö
- - 4 % jää ravinnoksi

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Alijäämä : 24000000 euroa

Asukasluku 31.12.2018 : 84391 asukasta
 
Alijäämä/asukas : 24000000 euroa / 84391 asukasta =
                             284,39 euroa /asukas
                               23,70 euroa/ asukasta kohti kuukaudessa 
                                  0,78 euroa/ asukasta kohti päivassä
En löytänyt Porin kaupungin veronmaksajien määrää , jotta olisin saanut laskettua luvut veronmaksajaa kohti . 
Porin kaupungin työvoima on tilastollisen vuosikirjan mukaan noin 40000 asukasta .
Työvoimaa kohti laskettuna luvut ovat seuraavat :
                             600,00 euroa/asukas
                              50,00 euroa /asukasta kohti kuukaudessa 
                                1,64 euroa/asukasta kohti päivässä 
Kirjoita kommentti (1 kommentti)