etusivuotsikko2

Ehkäisevä päihdetyö – ketkä tekevät – me kaikkiko?

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45. Mitä on ehkäisevä päihdetyö ja ketkä sitä tekevät tai jossain määrin voi myös kysyä, keiden sitä pitäisi tehdä? Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Laki ehkäisevästä päihdetyöstä tuli voimaan 1.12.2015. Samalla kumottiin raittiustyölaki. Lain mukaan ehkäisevään päihdetyöhön kuuluu alkoholi-, tupakka-, huume- ja rahapelihaittojen ehkäisy. Lain tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa, varmistaa ehkäisevän päihdetyön edellytykset koko maassa sekä tukea erityisesti kuntia ja alueita kehittämään ehkäisevää päihdetyötä. Julkinen valta huolehtii lain mukaisesti alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisystä yhteistyössä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Lain sekä kirjaimen että tavoitteen mukaisesti ehkäisevä päihdetyö kuuluu kuntien lakisääteisten tehtävien joukkoon. Tosin lakien vieteriä on tunnetusti voitu monissa asioissa venyttää ja näin eräin paikoin on käynyt tämänkin lain soveltamisessa. Kuntien on pitänyt nimetä vastuutaho lain toteuttamiselle, mutta joissain paikoissa se on jäänyt muodolliseksi tai onpa tainnut jäädä jopa nimeämättä. Monin paikoin sitä on alettu toteuttaa kohtuullisessa määrin, joskin silloinkin näyttää usein linjana olleen ylittää aita siitä, missä se on matalammalla. Hyvä edes näinkin!

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa valtakunnallisesti ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista ja ohjauksesta. Ehkäisevän päihdetyön kunnassa tulisi näkyä eri toiminnoissa. Ohjauksesta vastaavana THL tarjoaa myös esimerkkejä ehkäisevän päihdetyön laadukkaasta toteutuksesta kunnan tasolla sekä korostaa yhteistyön merkitystä. Kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että ehkäisevä päihdetyö on pitkäjänteistä, koordinoitua ja kaikkiin kuntalaisiin kohdistuvaa. Ajanmukaisella tiedolla, osaamisella ja menetelmillä kunnan ehkäisevä päihdetyö on vaikuttava ja kustannustehokas keino vähentää kuntalaisten kärsimystä ja turvattomuutta. Osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon sijoitetut voimavarat ovat kunnalle kannattava sijoitus. Ehkäisevään työhön sijoitettu euro tulee muuta kautta moninkertaisesti takaisin.

Ehkäisevän päihdetyön lain toteuttamisen linjauksessa on julkisen vallan vastuunkanto ja yhteistyö. Haittojen ehkäisyä toteutetaan yhteistyössä eri yhteisöjen kanssa. Yhteisöihin kuuluvat sekä yleishyödylliset kansalaisyhteisöt että liikelaitokset. Niillä on oma vastuunsa lain noudattamisen toteutuksessa ja niiden mukanaolo onkin osoittautunut kiitoksen arvoiseksi. Tarkasti ottaen ehkäisevä työ on kansalaistoimintaa. Sitä se on järjestötyönä mutta sen ohella yksittäinen kansalainen voi osallistua ja toteuttaa sitä. Esimerkiksi ehkäisevän päihdetyön viikon teemaa ”koska on hyvä hetki – ota päihteet puheeksi” voi toteuttaa päivittäin noudattaen korrektia lähimmäisen huomioivaa tyyliä.

Ehkäisevä päihdetyö on laaja-alaista hyvinvointityötä. Se on terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä päihteettömien elintapojen edistämistä. Siihen kuuluvat päihdehaittojen vähentäminen ja ehkäisy. Unohtaa ei pidä päihdeilmiöiden ymmärtämistä ja hallintaan liittyviä näkökulmia. Päihdepolitiikan alueella on päihteiden kysynnän vähentäminen sekä saatavuuteen ja tarjontaan vaikuttaminen. Valistuksellinen vaikuttaminen on yksi osa ehkäisevää päihdetyötä. Siinä vaikutetaan päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin. Eri toimin vaikutetaan päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin sekä päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin. Vaikealta tuntuva kenttä on perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen päihteisiin liittyvissä kysymyksissä, mutta sekin on huomioitava yhteiskuntapolitiikassa. Ehkäisevällä päihdetyöllä on tiivis yhteys ehkäisevään mielenterveystyöhön. Me kaikki voidaan osallistua ja toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä tahoillamme!